Ma�a czcionka Normalna czcionka Du�a czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Zamówienia publiczne >> Archiwum zamówień publicznych >> Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa pełnienia funkcji managera projektu „INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym” znak sprawy LPNT/POIG.03.01.00/01/2013

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa pełnienia funkcji managera projektu „INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym” znak sprawy LPNT/POIG.03.01.00/01/2013

Ogłoszenie o zamówieniu


Usługa pełnienia funkcji managera projektu „INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym”
znak sprawy LPNT/POIG.03.01.00/01/2013


1.Nazwa i adres zamawiającego.
Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
Adres: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3

2.Tryb udzielenia zamówienia oraz kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp - tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) o wartości poniżej 200 000 euro.

3.Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiana usługa jest realizowana w ramach projektu „INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo - Technologicznym” realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka .
Głównym Celem projektu jest wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off’ów, poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, świadczenia usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy w formie objęcia udziałów w tworzonej spółce.

CPV

79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych,

4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące , licząc od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do 30.11.2015r.

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Oferowana cena – 70%.
W powyższym kryterium oceniana będzie ryczałtowa cena brutto oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość 100 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena
------------------------- × 70 pkt
Cena badanej oferty

posiadany certyfikat zarzadzania
- certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation: 10 pkt
- certyfikat PRINCE2 na poziomie Practicioner: 30 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie (sekretariat LPNT S.A. mieści się w pokoju nr 5D008).

W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 28.11.2013 r. do godz. 10:00 na adres Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie (sekretariat LPNT S.A. mieści się w pokoju nr 5D008). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. Załącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych usług

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6. Załącznik nr 4 - Wykluczenie osób fizycznych

7. Załącznik nr 5 - Formularz manager

8. Załącznik nr 6 - Podwykonawcy - manager

9. Załącznik nr 7 - Grupa kapitałowa - manager

10. Załącznik nr 8 - Istotne warunki umowy - manager

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2013-11-20 16:22:55
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2013-11-20 17:20:11
Odsłon: 2552
Dziennik zmian
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję