Ma�a czcionka Normalna czcionka Du�a czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Przetargi >> Aktualne Przetargi
Aktualne Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania 01/06/2020/2.8

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa materiałów biurowych, dysków przenośnych typu pendrive oraz druk programów szkolenia i certyfikatów dla uczestników szkolenia".

Informacja o unieważnieniu postępowania.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2020-06-19 13:57:06
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2020-06-19 15:57:06
Visits: 200
Changelog
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu graficznego wraz z wydrukiem i dostawą materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek, plakatów, broszur)" - Znak sprawy: 01/05/2020/10.3

Ogłoszenie nr 537768-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokonaniu zmiany w treści SIWZ

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 08.05.2020 r.

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 11.05.2020 r.

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 12.05.2020 r.

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 12.05.2020 r. oraz zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu wraz z przedłużeniem terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.05.2020 r.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.06.2020 r.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2020-05-07 12:56:41
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2020-05-07 14:56:41
Visits: 798
Changelog
 

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór Partnera (1/05/2020/2.9).

Ogłoszenie nr 1/05/2020/2.9 o postępowanu na wybór Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej konkurs nr: POWR.02.09.00-IP.03-00-001/20

Formularz ofertowy

Zmiana ogłoszenia nr 1/05/2020/2.9 o postępowaniu na wybór Partnerów z dnia 26.05.2020 r. - zmiana terminu składania ofert

Informacja o wyborze Partnera z dn. 29.05.2020 r.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2020-05-04 14:01:41
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2020-05-04 16:01:41
Visits: 384
Changelog
 

Ogłoszenie o zamówieniu na usług społeczne - przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu: "Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej".

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

Załacznik nr 2 - wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - wzór wykazu osób

Załącznik nr 5 - projekt umowy

Załącznik nr 6 - zakres szkoleń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.05.2020 r.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2020-04-30 15:43:18
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2020-04-30 17:43:18
Visits: 427
Changelog
 

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór partnera (1/04/2020/2.8).

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją oraz składania ofert w ramach postępowania na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konkurs nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18.

Ogłoszenie na wybór partnera (1/04/2020/2.8)

Wzór formularza ofertowego

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2020-04-29 14:39:44
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2020-04-29 16:39:44
Visits: 414
Changelog
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu graficznego wraz z wydrukiem i dostawą materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek, plakatów, broszur).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.04.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 17.04.2020 r.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2020-04-02 13:18:47
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2020-04-02 15:18:47
Visits: 408
Changelog
 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługa kompleksowej organizacji 12 wykładów nt. profilaktyki boreliozy wraz z wynajęciem sal, cateringiem oraz zapewnieniem wykładowcy. Znak sprawy: 01/04/2020/10.3

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik-Nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia

Załącznik-Nr-2-Projekt-umowy

Załącznik-Nr-3-Wzór-formularza-ofertowego

Załącznik-Nr-4-Wzór-oświadczenia-o-braku-podstaw-wykluczenia

Załącznik-Nr-5-Wzór-oświadczenia-o-spełnianiu-warunków-udziału

Załącznik-Nr-6-Informcja-w-zakresie-przynależności-do-grupy-kapitałowej

Załącznik-Nr-7-Wzór-wykazu-usług

Załącznik-Nr-8-Wzór-wykazu-osób

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu wraz z przedłużeniem terminu składania ofert.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.04.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o udzieleniu zamówienia

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2020-04-02 11:51:15
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2020-04-02 13:51:15
Visits: 423
Changelog
 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową (znak postępowania: 1/03/2020/9.3)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.

Projekt umowy

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2020-03-13 15:08:33
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2020-03-13 16:08:33
Visits: 432
Changelog
 

Przetarg nieograniczony na zadanie „Utworzenie Centrum Nauki w przestrzeni Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego" (Znak sprawy: PN.1/2020)

Postępowanie na zadanie:Utworzenie Centrum Nauki w przestrzeni Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego" (Znak sprawy: PN.1/2020)prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą", pod adresem: https://lpnt.ezamawiajacy.pl.

Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem:

https://lpnt.ezamawiajacy.pl/pn/lpnt/demand/notice/public/12097/details

Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne". Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista ogłoszeń o postępowaniach", następnie zakładkę „Archiwalne", wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do Zapytania ofertowego bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.

Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą funkcjonalności „Przystąp do postępowania". Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do Platformy poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

Proces zakładania konta Wykonawcy i logowania się do Platformy zawiera opracowanie „OnePlace – INSTRUKCJA WYKONAWCY [Konto BASIC – Zakres stosowania: rejestracja, logowanie]" dostępne pod adresem: https://lpnt.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego. Założenie konta BASIC wystarczającego do złożenia oferty oraz korzystania z Platformy jest bezpłatne.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

pod numerem telefonu: 22 576-87-90,adresem e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2020-02-26 12:39:59
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2020-02-26 13:39:59
Visits: 773
Changelog
 

Zaproszenie do składania oferty cenowej na usługi sprzątania

Zaproszenie do składania oferty cenowej na uslugi sprzątania w budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Dokumenty w formacie pdf.:

Ogłoszenie sprzątanie 2020

Załącznik nr 1 - wykaz pomieszczeń

 

Dokumenty w formacie docx.:

Ogłoszenie sprzatanie 2020

 

Sprostowanie do ogłoszenia sprzątanie 2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Justyna Ławniczak
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2019-12-09 15:03:55
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2019-12-09 16:03:55
Visits: 573
Changelog
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 1 of 7

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Privacy policyAgree