Ma�a czcionka Normalna czcionka Du�a czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Przetargi >> Aktualne Przetargi
Aktualne Przetargi

Ogłoszenie na usługi społeczne na Świadczenie usług ochrony osób i mienia na potrzeby Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług ochrony osób i mienia na potrzeby Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Fromularz Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Wzór umowy - złącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - załacznik nr 4 do Ogłoszenia.

Modyfikacja treści Ogłoszenia z dn. 09.12.2020 r.

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści Ogłoszenia z dn. 11.12.2020 r

Wzór umowy dot. RODO

Wzór umowy po modyfikacji z dn. 11.12.2020 r

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2020-12-03 17:29:49
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2020-12-03 18:29:49
Odsłon: 370
Dziennik zmian
 

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby realizacji projektów: „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości” oraz „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości” z podziałem na części

Usługa społeczna na: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby realizacji projektów: „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”oraz„Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości” z podziałem na części.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Opis przedmiotu zamówienia Część 1

Opis przedmiotu zamówienia Część 2

Formularz Ofert Wykonawcy

Wzór umowy

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.11.2020 r.

Infomacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2020-10-28 12:54:06
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2020-10-28 13:54:07
Odsłon: 254
Dziennik zmian
 

Informacja o unieważnieniu postępowania 01/06/2020/2.8

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa materiałów biurowych, dysków przenośnych typu pendrive oraz druk programów szkolenia i certyfikatów dla uczestników szkolenia".

Informacja o unieważnieniu postępowania.

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2020-06-19 13:57:06
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2020-06-19 15:57:06
Odsłon: 382
Dziennik zmian
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu graficznego wraz z wydrukiem i dostawą materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek, plakatów, broszur)" - Znak sprawy: 01/05/2020/10.3

Ogłoszenie nr 537768-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokonaniu zmiany w treści SIWZ

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 08.05.2020 r.

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 11.05.2020 r.

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 12.05.2020 r.

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 12.05.2020 r. oraz zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu wraz z przedłużeniem terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.05.2020 r.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.06.2020 r.

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2020-05-07 12:56:41
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2020-05-07 14:56:41
Odsłon: 1024
Dziennik zmian
 

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór Partnera (1/05/2020/2.9).

Ogłoszenie nr 1/05/2020/2.9 o postępowanu na wybór Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej konkurs nr: POWR.02.09.00-IP.03-00-001/20

Formularz ofertowy

Zmiana ogłoszenia nr 1/05/2020/2.9 o postępowaniu na wybór Partnerów z dnia 26.05.2020 r. - zmiana terminu składania ofert

Informacja o wyborze Partnera z dn. 29.05.2020 r.

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2020-05-04 14:01:41
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2020-05-04 16:01:41
Odsłon: 607
Dziennik zmian
 

Ogłoszenie o zamówieniu na usług społeczne - przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu: "Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej".

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

Załacznik nr 2 - wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - wzór wykazu osób

Załącznik nr 5 - projekt umowy

Załącznik nr 6 - zakres szkoleń

Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.05.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 26.05.2020 r.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2020-04-30 15:43:18
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2020-04-30 17:43:18
Odsłon: 636
Dziennik zmian
 

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór partnera (1/04/2020/2.8).

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją oraz składania ofert w ramach postępowania na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konkurs nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18.

Ogłoszenie na wybór partnera (1/04/2020/2.8)

Wzór formularza ofertowego

 

 

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2020-04-29 14:39:44
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2020-04-29 16:39:44
Odsłon: 630
Dziennik zmian
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu graficznego wraz z wydrukiem i dostawą materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek, plakatów, broszur).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.04.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 17.04.2020 r.

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2020-04-02 13:18:47
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2020-04-02 15:18:47
Odsłon: 585
Dziennik zmian
 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługa kompleksowej organizacji 12 wykładów nt. profilaktyki boreliozy wraz z wynajęciem sal, cateringiem oraz zapewnieniem wykładowcy. Znak sprawy: 01/04/2020/10.3

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik-Nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia

Załącznik-Nr-2-Projekt-umowy

Załącznik-Nr-3-Wzór-formularza-ofertowego

Załącznik-Nr-4-Wzór-oświadczenia-o-braku-podstaw-wykluczenia

Załącznik-Nr-5-Wzór-oświadczenia-o-spełnianiu-warunków-udziału

Załącznik-Nr-6-Informcja-w-zakresie-przynależności-do-grupy-kapitałowej

Załącznik-Nr-7-Wzór-wykazu-usług

Załącznik-Nr-8-Wzór-wykazu-osób

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu wraz z przedłużeniem terminu składania ofert.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.04.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o udzieleniu zamówienia

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2020-04-02 11:51:15
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2020-04-02 13:51:15
Odsłon: 602
Dziennik zmian
 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową (znak postępowania: 1/03/2020/9.3)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.

Projekt umowy

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2020-03-13 15:08:33
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2020-03-13 16:08:33
Odsłon: 631
Dziennik zmian
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję