Ma�a czcionka Normalna czcionka Du�a czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Przetargi >> Aktualne Przetargi
Aktualne Przetargi

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.10.2019 r. - 4/09/2019/LCN

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.10.2019 r. - 4/09/2019/LCN - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie projektu wystawy interaktywnej dla Lubelskiego Parku Naukowo–Technologicznego ".

 

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2019-10-10 08:55:58
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2019-10-10 10:55:58
Odsłon: 790
Dziennik zmian
 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.10.2019 r. - 3/09/2019/LCN3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.10.2019 r. - 3/09/2019/LCN - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie koncepcji i projektu ekspozycji multimedialnych na obszarze Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego".

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2019-10-10 08:53:01
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2019-10-10 10:53:01
Odsłon: 749
Dziennik zmian
 

Przetarg nieograniczony na "Zapewnienie materiałów biurowych oraz druk programów szkolenia i certyfikatów dla osób szkolonych" (Nr postępowania 03/10/2019)

Ogłoszenie nr 605017-N-2019 z dnia 2019-10-02 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dt. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia dt. kwestii przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Wyjaśnienia do treści SIWZ.

 

 

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2019-10-02 16:17:26
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2019-10-02 18:17:26
Odsłon: 762
Dziennik zmian
 

Przetarg nieograniczony na "Zapewnienie obsługi szkoleń w postaci bazy noclegowej, gastronomicznej i konferencyjnej dla osób szkolonych" (Nr postępowania 02/10/2019)

Ogłoszenie nr 604901-N-2019 z dnia 2019-10-02 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dt. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dt. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia dt. kwestii przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 6 Wzór umowy

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2019-10-02 15:49:21
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2019-10-02 17:49:21
Odsłon: 1527
Dziennik zmian
 

Przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla grup nie większych niż 12 osób" (Nr postępowania 01/10/2019)

Ogłoszenie nr 603947-N-2019 z dnia 2019-10-02 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dt. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dt. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia dt. kwestii przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wzór wykazu usług

Załącznik nr 6 Wzór umowy

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2019-10-02 14:56:17
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2019-10-02 16:56:17
Odsłon: 797
Dziennik zmian
 

Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektu wystawy interaktywnej dla Lubelskiego Parku Naukowo–Technologicznego" (Znak sprawy: 4/09/2019/LCN)

Informacja z otwarcia ofert (pismo z dnia 24.09.2019 r.)

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2019-09-25 10:11:45
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2019-09-25 12:11:45
Odsłon: 658
Dziennik zmian
 

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie projektu wystawy interaktywnej dla Lubelskiego Parku Naukowo–Technologicznego" (Znak sprawy: 4/09/2019/LCN)

Ogłoszenie nr 597348-N-2019 z dnia 2019-09-13 r. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1 – Koncepcja wystawy interaktywnej dla Lubelskiego Park Naukowo–Technologicznego

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy.

Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego – wraz z ofertą

Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wraz z ofertą.

Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wraz z ofertą.

Załącznik Nr 6 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert),

Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu usług – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 18.09.2019 r.

 

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana terminu z dnia 20.09.2019 r.

 

Ogłoszenie nr 540199877-N-2019 z dnia 20-09-2019 r. o zmiaie ogłoszenia

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Łukasz Stec
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2019-09-13 10:22:20
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2019-09-13 12:22:20
Odsłon: 1025
Dziennik zmian
 

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie koncepcji i projektu ekspozycji multimedialnych na obszarze Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego" (Znak sprawy: 3/09/2019/LCN)

Ogłoszenie nr 597327-N-2019 z dnia 2019-09-13 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

  • Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
  • Załącznik Nr 2 - Projekt umowy.
  • Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego – wraz z ofertą
  • Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wraz z ofertą.
  • Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wraz z ofertą.
  • Załącznik Nr 6 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert),
  • Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu usług – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

Informacja z otwarcia ofert (pismo z dnia 23.09.2019 r.)

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Łukasz Stec
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2019-09-13 10:10:50
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2019-09-13 12:10:50
Odsłon: 878
Dziennik zmian
 

OGŁOSZENIE NR 2/08/2019 O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PARTNERÓW

Postępowanie na wybór Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 2.9 Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium), konkurs nr: POWR.02.09.00-IP.03-00-003/19

 

Ogłoszenie na wybór Partnerów w ramach poddziałania 2.9

Formularz ofertowy 2.9

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:Justyna Ławniczak
Dodany przez: Justyna Ławniczak
Data informacji: 2019-08-14 13:27:20
Opublikował: Justyna Ławniczak
Data publikacji: 2019-08-14 15:27:20
Odsłon: 680
Dziennik zmian
 

OGŁOSZENIE NR 1/01/2019 O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PARTNERÓW

Postępowanie na wybór Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realziacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konkurs nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18

W związku z ogłoszeniem nr 1/01/2019 O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konkurs nr : POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 informujemy że dokonano zmiany punktu 6.3 ogłoszenia poprzez zmianę terminu składania oferty do dnia do dnia 14  marca 2019 r. do godz. 9.00

 

Informacja o wyborze partnera z dn. 18.03.2019 r.

Ogłoszenie na wybór partnerów w ramach poddziałania 2.8 aktualizacja

Ogłoszenie na wybór partnerów w ramach poddziałania 2.8

Formularz ofertowy

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Sylwia Mierzwińska
Data informacji: 2019-02-15 14:14:04
Opublikował: Sylwia Mierzwińska
Data publikacji: 2019-02-15 15:14:04
Odsłon: 1014
Dziennik zmian
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 8

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję